Ny E6 inn til Trondheim kan stå ferdig i år

For innkjøringen til Trondheim sentrum fra syd har Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg. Trondheim kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsplanen.

Få veistrekninger i Trøndelag har mer trafikk enn nettopp E6 på Sluppen. Likevel har en bit av europaveien kun ett kjørefelt i hver retning på stedet, nærmere bestemt rampene til og fra Omkjøringsvegen.

– Dagens innsnevring til to kjørefelt på E6 på Sluppen er meningsløs. Innsnevringen har lenge vært et problem for trafikkavviklingen på stedet, sa strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen region midt i en kommentar.

Bidrar til å oppnå nullvekstmålet

Formålet med den nye parsellen er å ivareta trafikksikkerhet og å prioritere  fremkommelighet for buss og gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende. Prosjektet regulerer tiltak i påvente av ny kommunedelplan Sluppen.

Statens vegvesen mener at den nye parsellen skal stå ferdig i løpet av 2020.

Det er i dag kø på rampene til og fra E6 Omkjøringsvegen i rushperioder. Dette gir fremkommelighets- og trafikksikkerhets-utfordringer for trafikk på E6. Ombygging av E6-rampene til to felt i hver retning vil gi et sikrere kjøremønster i Sluppenkrysset og redusere køproblematikken, noe som vil bidra til trafikksikkerhet i området. Samtidig med dette legges det opp til å begrense antall felt inn mot byen på fv. 6690 Holtermanns veg. Prosjektet vil dermed kunne bidra til å oppnå nullvekstmålet med å legge bedre til rette for kollektivtrafikk og lede mer trafikk om E6 Omkjøringsvegen.

Mye leire i grunnen

Grunnforholdene i området består hovedsakelig av middels fast til fast leire. Det er flere steder påvist kvikk/sensitiv leire. De øvre leiravsetningene er trolig gamle rasmasser, mulig avsatt etter et tidligere skred i Othilienborgområdet. Rasmasser er generelt inhomogene, av varierende mektighet og med innslag av organisk materiale.

Gjennom planområdet går det en tidligere dal, Fredlydalen. Den er orientert øst-vest og har vært opp mot 20 m dyp. Dalen er tidligere benyttet som avfallsfylling og i dag er store deler gjenfylt med søppel. Dette må det tas hensyn til ved valg av fundamenteringsmetode, med tanke på bæreevne og setninger samt anleggstekniske forhold.

Det er generelt stor dybde til berg, med registrerte dybder inntil 65 m under terreng.

Ved å bygge ny firefelts veitunnel under bakken vil kommunen og Vegvesenet frigjøre plass til byutvikling.

Vil skape «en livlig bydel»

Et spenstig forslag som nå ligger på bordet er å skape «en livlig bydel» på Sluppen. Ved å bygge ny firefelts veitunnel under bakken frigjør kommunen og Vegvesenet plass til byutvikling.

– Planen legger opp til byutvikling i Sluppen-området. E6 legges i tunnel under bakken, det legges til rette for gang og sykkel, og et nytt kollektivknutepunkt. Det blir også plass til boliger, arbeidsplasser og sentrumsfunksjoner. Sluppen blir en livlig bydel, sier Camilla Stenstad som er prosjektleder for kommunedelplanen i Trondheim kommune.

Etablering av nye holdeplasser for metrobuss i Holtermanns veg samt utbedring av holdeplasser Kroppanbrua for busser som kjører langs Omkjøringsvegen vil bidra til bedre tilgjengelighet med kollektivtransport i området.

Toppbilde: Slik kan den nye Sluppen-brua se ut.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen